Wij hebben vacatures open staan! 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2011 is Van Beek Infra Groep B.V. van start gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO). Het MVO-beleid is gegrondvest op de pijlers people, planet en profit (Triple P). Van Beek Infra Groep B.V. wil voorlopen op het gebied van duurzame innovaties en ondernemend blijven met een goede balans tussen mens, milieu en marge. De drie kernbegrippen People, Planet en Profit staan centraal bij de uitvoering van het MVO-beleid. MVO is geen einddoel, maar een proces. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Er wordt bij beslissingen een afweging gemaakt tussen de belangen van verschillende stakeholders.

Duurzaamheid (Planet)

De zorg voor duurzaamheid ziet Van Beek Infra Groep B.V.als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid. In dat licht ziet Van Beek Infra Groep B.V. het als een plicht om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, om CO2-emissies te minimaliseren. Van Beek Infra Groep B.V. is sinds 31 maart 2014 gecertificeerd op niveau 3 op de CO2 prestatieladder. Sindsdien is Van Beek Infra Groep B.V. bezig om de CO2 uitstoot te reduceren binnen haar organisatie en projecten. Om inzicht te krijgen in de eigen CO2 uitstoot wordt jaarlijks een CO2 footprint opgesteld. 

Wij houden ons naarst de CO2 uitstoot ook bezig met de duurzaamheid van onze projecten. Van Beek Infra Groep B.V. adviseert over de levensduur van de door ons af te leveren product en over het onderhoud dat nodig is nadat het project is afgerond. Daarnaast wordt ons afval in de meeste gevallen opgehaald door CO2 gecertificeerde afvalverwerkers die zich continu bezig houden met het verminderen van de CO2 uitstoot en het recyclen van ons afval.

 

Social Return Or Investment (People)

Social Return Or Investment (SROI) heeft als doel om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. De richtlijn bij aanbestedingen is dat 5% van de loonsom wordt besteed aan SROI. Opdrachtgevers kunnen hier een eigen draai aan geven door het percentage of de EMVI (Economisch meest voordelige inschrijving) criteria aan te passen naar eigen wensen voor de desbetreffende aanbesteding. Afhankelijk van de grootte van de opdracht kan er gekeken worden naar de mogelijkheden op het gebied van Social Return.

 

 Kwaliteit (Profit)

In maatschappelijk verantwoord ondernemen is profit van belang om als bedrijf te kunnen blijven groeien. Hierbij is de kwaliteit van het af te leveren product van groot belang. Naast de adviserende rol om tot een beter eindproduct te komen , beschikt Van Beek Infra Groep B.V. over het BRL 9334 certificaat. Dit is een beoordelingsrichtlijn die de kwaliteit van de bedrijven en haar werken waarborgt door middel van registraties en controles. Enkele belangrijke BRL 9334 richtlijnen om de kwaliteit te waarborgen zijn:

 • Per project moeten minimaal 60% van de stratenmakers gediplomeerd zijn (dit is inclusief de onderaannemers die bij het project betrokken zijn)
 • Voor de start van het werk moeten alle gegevens met betrekking tot de bodemopbouw, kabel- en leidingsinformatie , sonderingsgegevens en de verkeerssituatie worden verzameld en beoordeeld worden.
 • Er moeten door de uitvoerders regelmatig controles uitgevoerd worden op basis van onder andere verdichting en maatvoering.
 • Klachten dienen geregistreerd en afgewerkt te worden.

Naast deze richtlijnen zijn er nog vele andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden om over het BRL 9334 certificaat te beschikken. De BRL 9334 checkt de kwaliteit door middel van vier onverwachte externe audits, waarbij ter plaatse het werk wordt beoordeeld en door intern registraties van alle richtlijnen te controleren.

 

Gezondheid en persoonlijke ontwikkeling werknemers (People)

Waar het haar medewerkers betreft, streeft Van Beek Infra Groep B.V. naar gezonde medewerkers, veilige werkplekken en ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Mechanisatie, het verminderen van de fysieke belasting, opleiding en scholing zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Om de gezondheid van onze medewerkers te garanderen , stimuleren wij het periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO). Hiermee wordt de fysieke en mentale gezondheid van de medewerker onderzocht. Wanneer hieruit blijkt dat het niet meer mogelijk is om zijn bestaande werk uit te voeren, wordt in samenspraak gezocht naar vervangende werkzaamheden. 

Van Beek Infra Groep B.V. is een Fundeon erkend leerbedrijf en biedt stageplaatsen en leerplekken aan. Dit om ook in de toekomst het ambacht van de stratenmaker en de beschikbaarheid van vakkrachten te kunnen behouden. Daarnaast wordt loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling gestimuleers, zodat medewerkers de optie hebben om door te groeien binnen en buiten hun eigen functie.

 

 • Aboma
 • RvA
 • Vca
 • Brl9334
 • Sbib
 • BouwendNederland
 • Ambachtelijkeonderneming
 • Vms
 • Co2prestatieladder
 • Milieubarometer
 • SBB